Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb PAGERRI (Pagerr OÜ) käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Pagerriga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Pagerrile oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on Pagerr OÜ. Ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja on Rudolf-Gustav Hanni, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed vastavalt valitud meetodile volitatud töötleja Maksekeskus AS-le, Stripe-ile, PayPal-ile või Kevin EU, UAB-ile.

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

Pagerr kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
elukoht/asukoht;
arveldusarve;
kontaktandmed.
tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)
andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);
kõiki kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on Pagerril õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused ja
Seaduses sätestatud alustel on Pagerril õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Pagerr töötleb kliendiandmeid selleks, et:

täita kliendiga sõlmitud lepingut;

kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);

paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;

täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel Pagerr avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas Pagerr kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Pagerr saadab Klientidele Pagerri pakkumisi. Samuti edastab Pagerr Klientidele pakkumisi, mille on teinud Pagerr poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui Klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.

Kliendil on õigus igal igal ajal Kirjastus Pagerriga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti [email protected] vahendusel. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti [email protected] vahendusel.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil [email protected]